La creació del Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Cunit va ser aprovada per acord plenari de data 11 de novembre de 1999.

Després d’aquest  llarg període de vigència del Registre, la regidoria de Participació Ciutadana considera necessària la seva regulació i organització adequant-se a la realitat de la societat civil de Cunit, i adaptant-lo a nous requeriments normatius.

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la elaboració del projecte de Reglament del Registre Municipal d’Entitats,  s’obre el procés de consulta pública per tal de recollir les opinions de la ciutadania, entitats i organitzacions més representatives potencialment afectades pel futur reglament.

La ciutadania i les organitzacions que ho considereu oportú, podeu fer arribar les vostres opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu:    Annex 1- Memòria CPP- Reglament Registre Municipal d’Entitats], accessible en aquest enllaç de l’11  al  24 de febrer de 2020

 

L’entrada Consulta pública prèvia sobre un nou projecte de Reglament del Registre Municipal d’Entitats ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.