Imatge de Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil (SOC – JENP) 2021 2

Segons la base 6 de l’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, els requisits per ser persones destinatàries són:

 • Estar inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Els requisits d’accés al Programa són els següents:
  •  Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
 • Constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries dels 2 anys anteriors.

Llocs de treballs PREVISTOS a l’espera de resolució favorable:

 • Tècnic/a auxiliar de mediambient

TitulacionsEnginyeria industrial – Arquitectura superior i/o Arquitectura tècnica.

 • Tècnic/a auxiliar de comunicació

TitulacionsLlicenciatura o Grau en Periodisme/ Llicenciatura o Grau en Comunicació audiovisual – Títol de Formació Professional de Grau Superior o Certificat de Professionalitat de nivell equivalent relacionat amb l’àmbit

 • Tècnic/a auxiliar de patrimoni i turisme

Titulacions: Llicenciatura, Diplomatura o Grau en Turisme/ Història/ Història de l’Art/ Geografia – Títol de Formació Professional de Grau Superior o Certificat de professionalitat de nivell equivalent relacionat amb l’àmbit.

Si esteu interessats/des cliqueu aquí.