El govern espanyol ha declarat l’estat d’alarma per a lafrontar la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVI-19.

Ahir mateix es va publicar al BOE el Reial Decreat 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma i que contempla totes les mesures que va aprovar el govern espanyol.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar les mesures que, inicialment, duraran 15 dies, però que Les Corts poden prorrogar.

L’article 7 del Reial Decret estableix una limitació de la llibertat de circulació de les persones que només es pot incomplir per:

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
  • Retorn al lloc de residència habitual.
  • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances.
  • Per causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que s’haurà de fer individualment, excepte que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per portar a terme aquestes activitats o per repostar, tot i que s’han de seguir les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

L’article 10 suspèn l’opertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establecimients comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establecimients farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, products higiènics perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries . Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que a judici de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

El subministre de béns i serveis de primera necessitat (art. 13 i 15) està garantit i el transport interior de viatgers, tant per carretera com ferroviari, aeri i marítim, es reduirà en un 50%, mentre que els serveis de rodalies mantindran la seva oferta de serveis.

moncloa

L’entrada El govern espanyol declara l’estat d’alarma i aprova mesures restrictives ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.