El Ple de l’Ajuntament de Cunit celebrat el 29 d’abril de forma telemàtica ha aprovat els següents assumptes:

Aprovar el nou Conveni de Col·laboració i Cooperació entre l’ajuntament de Cunit i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació de la Generalitat de Catalunya per qual l’Ajuntament de Cunit té cedits els terrenys situats al carrer Tulipa 127 de Cunit per a la gestió d’infraestructures de Telecomunicacions. Aquest nou document respon a l’adaptació a les disposicions legals de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic dels sector públic que marca aquesta norma.

Futur carril bici:

Aprovar inicialment el projecte d’un carril bici de 1.300 metres linials, des del Cementiri fins la Pl del Jardí dels Jardins de Cunit, amb un cost d’execució de 659.964,63€ . Es tracta d’un projecte de carril bici que pretén connectar en un futur el centre amb els barris de muntanya apostant per transport alternatiu al cotxe.

Aquesta inversió, per la seva magnitud, es vol finançar a través de fons europeus quan surtin les corresponents convocatòries. Per aquest motiu, l’Ajuntament s’avança amb previsió i compta ja amb el projecte i amb el pressupost detallat incloent les despeses d’expropiació necessàries per tal de tirar-lo endavant.

Votació: PSC  a favor    Impulsem Cunit  a favor     En Comú Podem:  a favor    ERC:   en contra        Ciutadans: a favor

El Ple també ha aprovat la modificació de crèdit necessària per tirar endavant els projectes de pressupostos participatius seleccionats de l’any 2020. Es tracta de la partida de 100.000 € per a fer realitat:

– Connecta’T, adquisició equipament informàtic per pal·liar la bretxa digital.
– Passos de vianants intel·ligents a l’Av. Tarragona/carrers de l’Estació, Stuttgart,
Vendrell i carrerada Santa Coloma.
– Renovació llum passos soterrats als carrers Tarragonès, les Sorres i Estació
– Parc de biòtops marí.
– Circuit caní al correcà del c. dels Horts.

Votació: unanimitat

El Ple ha aprovat una actualització de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cunit prèvia a la realització d’una nova Relació de Llocs de Treball.

Votació: unanimitat.

Tanmateix, s’ha aprovat una modificació de la plantilla de personal amb dos places, una de tècnic jurista de gestió territorial i una segona la incorporació d’un/a tècnic/a TIC.

Votació: unanimitat

Inici de la resolució del contracte de gestió de la Zona Esportiva Municipal:

El Ple ha aprovat l’inici de resolució del contracte de gestió de la ZEM descoberta basat en l’incompliment essencial en el Pla d’Inversions i en la  manca també suport comptable documental adient.

L’ajuntament té com a objectiu que aquesta Zona Esportiva descoberta ofereixi, juntament amb el CEM Els Joncs, una oferta esportiva variada i global que doni opcions a la ciutadania del municipi tant per la pràctica esportiva com per gaudir del temps lliure.

Antecedents: El contracte es va formalitzar amb data 5 de març de 1999 per un total de 5 anys. Després de modificacions de contracte en els anys 2002 (ampliant a 15 anys la concessió) i 2009 (ampliació concessió fins a 25 anys) amb els corresponents Plans d’inversió a executar, i també després de l’estimació (l’any 2015) de la sol·licitud de restabliment de l’equilibri econòmic financer de la concessió per a l’explotació de les instal·lacions, es va fixar que la concessió finalitzaria el juliol de l’any 2034, a més d’altres obligacions econòmiques així com al manteniment ordinari de les instal·lacions i diverses inversions.

Votació: unanimitat