El Ple de l’ajuntament de Cunit de 27 d’abril ha donat conformitat al Text Refòs de la Modificació Puntual número 8, PAU 7 de Valparaíso del POUM de Cunit.

Aquesta modificació correspon a un canvi de sistema d’edificació en una parcel·la al carrer Montserrat Roig davant de la nova zona verda. Com a continuitat dels tres blocs d’habitatges de protecció oficial, es permetrà la construcció només en el tram que arriba fins al carrer Julivardes de 2 blocs de vivendes d’alçada PB+3 on abans es contemplaven vivendes en filera. Aquesta modificació contempla també un increment de la zona verda que llinda amb el carrer Julivardes en uns 400m2, que la propietat cedeix.

També ha aprovat la 13a modificació de crèdit del Pressupost Municipal suplement de crèdit corresponent a la incorporació de 211.600 euros al capítol 2 de serveis generals procedents del romanent de tresoreria.

De la regidoria d’Hisenda també s’ha donat compte del Pla Anual de Control Financer de l’exercici actual de l’Ajuntament, de les actuacions de control posterior a 2021 i de l’informe relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràties a les objeccions efectuaades de l’exercici 2022. A més, la Intervenció municipal ha aportat al Ple l’informe resum d’actuacions de control realitzades l’exercici 2022.

El Ple Municipal ha rectificat un error material de l’acord de Ple de data 30 de desembre de 2022. que va aprovar l’adjudicació del contracte pel servei de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i gestió de la deixalleria en el terme de Cunit.

De la mateixa regidoria de Medi Ambient, s’ha aprovat la revisió de preus dels contractes de neteja, manteniment i jardineria de zones verdes, u neteja viària de Cunit pel 2022, presentada per l’empresa Prezero. I també la revisió de preus del contracte pel Servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans i neteja de platges pel 2022, presentada per la mateixa empresa.