Al Ple Municipal s’hi han adoptat els següents acords:

Es dóna compte de la liquidació del pressupost 2019

El resultat  del pressupost ha estat de: 3.375.982,04€. Aquesta xifra surt de la suma dels  reconeguts (ingresos) i restant les obligacions reconegudes (despeses) i els préstecs sol·licitats.

El romanent de tresoreria ha estat de: 3.127.197,77€, que és el resultat de saldo de l’any anterior al qual se li afegeixen els drets pendents de cobrament (ingresos) i se li resten les obligacions pendents de pagament i els ingressos de dubtós cobrament-finançament afectat (les despeses interanuals).

L’estalvi net ha estat de: 4.825.028,20€. Aquesta xifra resulta de la diferència dels imports del ingressos liquidats, de les obligacions reconegudes (despeses) i de la quota anual dels préstecs.

El deute viu ha estat de: 10.762.834,28€. Correspon a l’import dels saldo dels préstecs a 31-12-2019, data en la qual l’Ajuntament està en un 46,73% de rati d’endeutament sobre els ingressos corrents (la llei d’hisendes locals preveu el limit en el 110%).

Paquet d’ajudes amb 100.000€ al teixit empresarial local

S’aprova una modificació de crèdit 9/20 amb l’objectiu de crear un Fons per a ajudes destinades al teixit empresarial local afectat per la crisi del Covid19. Les partides que minven corresponen a despeses d’activitats que no es realitzaran i que estaven previstes com la Feria de Abril, la renovada Fira BioSalus entre d’altres.

El Reglament s’aprovarà en els propers dies per Decret d’Alcaldia.

Votació: unanimitat

Modificació de crèdit 8/20 per adquirir connexions i equips informàtics

En total, es canvien de partida poc més de 13.500€ per fer front a la necessitat de crear connexions pel teletreball i per la celebració dels òrgans de de govern via telemàtica i en sessions remotes.

Votació: unanimitat

Modificació de la taxa de la Llar d’Infants

El Ple també ha aprovat la modificació de la taxa de la Llar d’Infants pel mes de juliol. En el cas que aquest equipament reobri les portes, els pares i mares podran triar entre dues assistències, les dues primeres setmanes del mes (52€) o tot el mes (104€). El calendari previst donava per finalitzat l’assistència dels infants a la Llar el dia 10 de juliol, però l’equip de govern ha acordat que sigui fins al 31 de juliol, sempre que la Llar torni a donar servei.

Votació: unanimitat.

 

 

L’entrada Informació del Ple extraordinari de 30 d’abril ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.