El Ple de l’ajuntament de Cunit ha tractat els següents assumptes:

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

  • APROVAR, SI ESCAU, EL 16È EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2023. CRÈDIT EXTRAORDINARI.

Aquest any 2023 serà l’AMPA Escola Pompeu Fabra la que s’encarregarà de l’organització d’una casal d’estiu adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys, que durant els darrers anys, ha comptat amb el finançament de l’Ajuntament de Cunit, mitjançant
subvenció nominativa regulada per conveni. El pressupost actual aprovat per aquest any 2023 inicialment contemplava la
subscripció d’aquest conveni amb l’AMPA Escola Cossetans, enlloc de l’AMPA Escola Pompeu Fabra, i per tant s’ha de realitzar una modificació pressupostària que permeti subscriure el conveni amb l’AMPA organitzadora per un import de 30.000 euros.

  • DESESTIMAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ DE L’EXECUTIVITAT DE L’ACORD DEL PLE DE 23 DE MARÇ DE 2023 RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL FORMULADA PER LA SRA. M.J.P.P
  • DESESTIMAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ DE L’EXECUTIVITAT DE L’ACORD DEL PLE DE 23 DE MARÇ DE 2023 RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL FORMULADA PER LA SRA. S.F.F

El Ple de l’Ajuntament de Cunit desestima dos recursos presentats de sol·licitud de suspensió de l’execució de l’adequació de la RLT.

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  • APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES GENERALS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PLACES SOCIALS AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M. DOLORS PAUL. 
  • APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PLACES SOCIALS A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE CUNIT PER AL CURS ESCOLAR 2023-2024.

El Ple ha aprovat la concessió de places socials al CFA Dolors Paul amb una previsió de màxim 5 pel proper curs 2023-2024 de caràcter gratuït per alumnes amb problemàtiques socials i econòmiques greus, i sempre dins d’un pla d’intervenció social, entenent com a Pla d’Intervenció Social, totes aquelles accions i/o activitats realitzades, conjuntament amb l’usuari, que tenen per finalitat la consecució d’objectius que l’ajudin a resoldre la seva problemàtica social. I amb les mateixes condicions, un màxim de 4 per a la Llar d’Infants Municipal El Trenet també pel curs 2023-2024.