El Ple ordinari ha aprovat l’acta del darrer Ple ordinari de data 22 de juliol d’enguany en els primers punts així com la designació del Sr José Gracia Gutiérrez com a Jutge de Pau titular de Cunit.

Pel que fa als assumptes d’Hisenda, s’ha aprovat l’expedient núm 17 de modificació de crèdit, els Estats i Comptes anuals de l’any 2020.

El Ple també ha aprovat de forma provisional l’Ordenança Fiscal 3.02 reguladora dels serveis urbanístics, concretament pel que fa a la derogació d’una part de l’article  5 de la mateixa.

Al Ple s’ha donat compte de l’estat d’execució pressupostari corresponent al segon trimestre de 2021 i del seguiment del Pla d’ajust aprovat per la Corporació. En aquest punt, el regidor d’Hisenda Xavier Lorenzo ha explicat que gràcies a l’esforç de contenció i a la rigurositat en la despesa es dóna compliment al Pla d’ajust i com a resultat s’obté capacitat d’inversió així com també per a amortitzar préstecs.

MOCIONS
3.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ENCOMÚ PODEM CUNIT PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA CREACIÓ D’UNA OFICINA MUNICIPAL D’ENERGIA I QUE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PROMOGUI LA CREACIÓ D’UNA AGENCIA COMARCAL D’ENERGIA.

Votació: unanimitat

3.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES A L’AFGANISTAN.

Votació: unanimitat

3.3.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS I A LA VIOLÈNCIA EXERCIDA CONTRA LES PERSONES DEL COL·LECTIU LGTBI.

Votació: unanimitat

3.4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT PER ADHERIR-SE AL PROGRAMA VIOPET, PER RECOLLIR I ACOLLIR ELS ANIMALS DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Votació: unanimitat

3.5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT EN DEFENSA DE POLÍTIQUES VIABLES PER REDUIR EL PREU DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.

Votació: sobre la taula.

3.6 i 3.10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC, IMPULSEM CUNIT, EN COMU PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT PEL REBUI i PER RECLAMAR LA DEROGACIÓ DE LA MAT DEL “CLUSTER BEGUES”. (s’han fusionat les dues mocions presentades una per ERC i l’altra per IMPULSEM CUNIT).

Votació: PSC a favor   IMPULSEM CUNIT a favor    ERC a favor     EN COMÚ POMEM  a favor     CIUTADANS  abstenció

3.7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA.

Votació: PSC a favor   IMPULSEM CUNIT a favor    ERC a favor     EN COMÚ POMEM  a favor     CIUTADANS  abstenció

3.8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT CONTRA L’INCREMENT DE PREUS DE L’ELECTRICITAT I CRIDA A LA MOBILITAT

Votació: sobre la taula

3.9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMPULSEM CUNIT PER DEMANAR UNA COMISSARIA DE MOSSOS I PARC DE BOMBERS QUE DONI SERVEI A CUNIT

Votació: unanimitat