L’ajuntament de Cunit ha celebrat una nova sessió del Ple Municipal en la qual s’han aprovat els següents punts:

De la Regidoria de Serveis Generals i Recursos Humans:

S’ha aprovat de forma provisional la modificació de l’ordenança Fiscal reguladora de l’IBI pel que fa a l’increment de la bonificació per la realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic:

Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals, se’ls aplica una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost durant els 3 períodes impositius següents a la instal.lació. Fins aquest exercici era del 30%.

De la Regidoria de Promoció Econòmica i Empresa:

Aprovació inicial de l’establiment del nou servei públic del Centre de Negocis i CoTreball, el seu Reglament d’ús i el projecte d’establiment.

De la regidoria de Via Publica i Obres:

Aprovar inicialment el projecte executiu de condicionament i millora de la carretera Camí Puig de Tiula i de la carretera de l’Arboç – Fase 2.

Per a poder tirar endavant aquesta millora en aquesta via cal tramitar diverses expropiacions, les quals suposen mesos de tramitació. Fent el tràmit per fases permetrà agilitzar l’inici de les obres.