El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cunit ha aprovat i tractat els següents assumptes:

L’aprovació de les actes de sessions anteriors dels plens de dates 28/07/2022 i 08/09/2022.

Per part de la regidoria d’Ordenació del Territori, s’ha aprovat la modificació puntual del POUM en l’àmbit de l’Illa nord-est del PAU7. La nova proposta d’ordenació s’estructura en 3 edificacions aïllades de tipologia plurifamiliar de planta baixa+3 pisos, i l’increment en zones verdes de 2300 a 2700m2.

També l’aprovació del Conveni de col·laboració que regula l’encàrrec de gestió de diversos ajuntaments de la comarca al Consell Comarcal del Baix Penedès del Projecte Xarxa d’Autocaravanes del Baix Penedès en l’àmbit de Turisme. Cunit té previst un solar per a una primera ubicació, al carrer Les Sorres destinat a un aparcament d’autocaravanes.

Des de la regidoria de Convivència i Ciutadania, s’ha donat compte de l’aprovació de la Diagnosi sobre la Convivència a Cunit, que identifiqui les necessitats, problemàtiques i reptes del municipi en relació als temes de convivència i civisme.

El Ple també ha aprovat un nou expedient de modificació de crèdit del Pressupost Municipal d’enguany amb un import total de 2.130.058,67 €. La partida més notòria és la de la rebaixa del deute en 2milions d’euros. Actualment, l’ajuntament té un deute bancari d’ 1,3 milions, el que correspon a un 6% del Pressupost. L’any 2019, el deute viu era del 54% amb un total de 10, 7 milions d’euros. La capacitat inversora en tres anys ha estat de 6 milions d’euros.

A proposta de la Regidoria de Medi Ambient, s’ha aprovat l’expedient de contractació del servei de recollida i transport de Residus Municipals, de Neteja Viària i Gestió de la Deixalleria de Cunit, pel qual s’aproven els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte a un cost de 3.010.276,35 euros per any. Es tracta d’un contracte que és per 4 anys i que no contempla inversions.

El contracte actual finalitza el 31 de desembre d’enguany. Les prioritats en els nous plecs pel que fa a la neteja viària: incrementar freqüència i renovació de maquinària. En cas de la RSU, millorar el servei actual, incrementar el % de reciclatge. Després de comptar amb una diagnosi i d’un procés participatiu, s’ha acabat determinant un sistema mixte per zones: porta a porta (nucli antic i de la C31 en amunt) i contenidors intel·ligents (de la c31 fins al Passeig Marítim i a Jardins, Rosers i Costa Cunit).

 MOCIONS

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE CUNIT PER L’ADQUISICIÓ DE CAL PLA.                                                                      Retirada.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE CUNIT PER EXIGIR INVERSIONS PENDENTS I MILLORES AL SISTEMA DE RODALIES.   

Votació: Unanimitat.