El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cunit ha tractat els següents assumptes:

APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 24/03/2022 I 22/04/2022.

Aprovar, SI ESCAU, EL 13È EXPEDIENT MODIFICATIU DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2022. CRÈDIT EXTRAORDINARI. Es transforma una única partida de despesa d’inversió pels Pressupostos Participatius, en les partides: zona ombres Passeig, caixes-nius ratpenats, via ciclable, hotel d’insectes pol·linitzadors i papereres a Puig Pelós. En la mateixa modificació es crea la partida pels ingressos de la futura zona taronja d’aparcament.

Aprovar, SI ESCAU, la revisió de preus del contracte pel servei de neteja, manteniment i jardineria de les zones verdes i neteja viària del municipi de Cunit per l’any 2021 presentat per l’empresa PREZERO ESPAÑA SA.  

Aprovar, SI ESCAU, la revisió de preus del contracte pel servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans i neteja de platges per l’any 2021 presentat per l’empresa PREZERO ESPAÑA SA.

DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L’OBTENCIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT, DEL SEGELL INFOPARTICIPA, EDICIÓ 2021.