El Ple ordinari que s’ha celebrat ha aprovat els següent assumptes:

S’han aprovat les actes anteriors de les sessions plenàries de dates 16/05/2022, 26/05/2022 i 15/06/2022.

També s’han establert com a festius locals per l’any 2023 els dies 20 de gener i 10 de juliol.

El Ple ha aprovat el 19è expedient modificatiu de crèdit del Pressupost Municipal de  2022, total de 342.592,45 euros, amb la finalitat de finalitzar els treballs de l’inventari de patrimoni municipal (26.000 euros), 8.000 euros destinats al projecte comarcal de pàrquing d’autocaravanes (aquesta és la part que pertoca assumir a l’Ajuntament de Cunit) i la resta aniran destinats a nous plans d’asfalt de carrers i vials del municipi (308.000 euros): Av de la Font i av Can Nicolau.

El Ple també ha concedit un seguit de condecoracions de les medalles d’honor a l’antiguitat i al mèrit a agents de la Policia Local de Cunit i també a d’altres membres de cossos de seguretat aliens.

L’ajuntament ha aprovat les bases específiques i la convocatòria de subvencions a associacions veïnals del municipi per aquest 2022 per un import de 5.000 euros amb l’objectiu de contribuir a defensar els interessos generals dels veïns i veïnes del barri/urbanització a través de l’associació, per a promoure la participació ciutadana i per a promoure actuacions socials, cíviques, culturals, festives, esportives,
ambientals, solidàries..

MOCIONS

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE CUNIT PER MODIFICAR L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I AUGMENTAR LA BONIFICACIÓ PER LA REALITZACIÓ D’OBRES QUE FOMENTIN L’ESTALVI ENERGÈTIC.

Votació: unanimitat