escut cunit

El 26 de setembre el Ple de la Corporació va aprovar inicialment les Bases generals per a l’atorgament d’ajuts per finançar despeses de transport de l’alumnat que cursi estudis reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit durant el curs escolar.

Les Bases es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 10 i les 14 hores i al web municipal https://www.cunit.cat/ajuntament/normativa/?wpv-tipus-de-norma=bases, durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant de l’Ajuntament dins del termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no es presenta cap reclamació ni al·legació, les Bases generals per a l’atorgament d’ajuts per finançar despeses de transport de l’alumnat que cursi estudis reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit durant el curs escolar, esdevindran aprovades definitivament.