El termini de validesa dels certificats d’inspecció tècnica periòdica dels vehicles la data dels quals de pròxima inspecció es trobés compresa en el període de vigència de l’estat d’alarma s’amplia en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l’inici de l’estat d’alarma fins que s’hagués produït el venciment del certificat,

Informació publicada al BOE 137 de 16 de maig de 2020.

Els anteriors períodes no s’aplicaran a la validesa dels certificats d’inspecció tècnica periòdica dels vehicles agrícoles destinats a labors en el camp, que serà prorrogada fins al 10 de novembre de 2020.

L’entrada Informació sobre la nova ampliació de la validesa dels certificats ITV ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.