El Consell Comarcal del Baix Penedès recorda a les famílies de tots aquells alumnes que vulguin sol·licitar de nou o que no van poder fer el tràmit de sol.licitud del servei de transport escolar a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, pel curs 2020-2021, i no han sol·licitat per e-mail o electrònicament, ho podran fer de la següent manera, depenent del tipus de servei que volen sol·licitar

SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR:

  1. Transport escolar obligatori entre municipis (ESO i EE).
  2. Transport escolar no obligatori dins del municipi (EIPRI), llevat de Calafell i el Vendrell, que gestionen el servei directament des de l’Ajuntament respectiu.

TRÀMITS

1 – Descarregar la sol·licitud de la pàgina web del Consell Comarcal BP (Serveis i tràmits > Serveis al ciutadà > Educació > Sol·licitud transport escolar curs 2020-21). En aquesta mateixa web hi podreu trobar altres informacions referents al Departament d’Ensenyament que poden ser del vostre interès.

2 – S’haurà d’omplir i signar, adjuntant la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a, el pare i la mare o tutors. Si l’alumne no té dni, haurà de portar fotocòpia del llibre de família.
  • Certificat o volant d’Empadronament.
  • Número IDALU o RALC (a facilitar pel centre escolar)
  • Emplenar, signar pels pares/mares o tutors i segellar l’entitat bancària l’imprès del MANDAT DE CÀRREC i fotocòpia de la primera pàgina del compte bancari, amb el codi IBAN (per els/les alumnes no obligatoris o que no segueixen el mapa escolar).

Així mateix, són condicions indispensables:

  1. Que signi el pare/mare o tutor.
  2. No ser deutors/es del Consell Comarcal del Baix Penedès, en l’àmbit de l’Ensenyament.

3 –  Enviar la sol·licitud i la documentació a educa@baixpenedes.cat.

Cal fer la tramitació cada curs escolar, sempre que es vulgui utilitzar el Servei de Transport Escolar. En cas que no es faci, no es podrà fer ús del servei.

L’entrada Ja es poden sol·licitar les beques de transport escolar del Consell Comarcal ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.