La nova ordenança de Civisme i Convivència en vigor contempla com a novetat la opció de realitzar un seguit de Mesures Alternatives a la sanció econòmica prevista a l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana per a les infraccions lleus.

Aquesta iniciativa municipal l’explica la regidora de Convivència i Ciutadania, Dolors Carreras: “Podem assegurar que Cunit és pioner en oferir aquesta opció alternativa a les sancions lleus. Creiem fermament en oferir una possibilitat cívica i comunitària i fer corresponsables les persones infractores dels seus actes“.

L’ajuntament de Cunit ha incorporat en aquesta norma una opció educativa i de conscienciació centrada a evitar la reincidència, una eina bàsica per a la resolució de conflictes en una societat més cohesionada i cívica.

L’Ajuntament podrà proposar aquesta mesura pedagògica de reparació dels danys produïts a totes aquelles persones que compleixin els requisits, les quals s’hi podran acollir de manera voluntària.

Les mesures es podran realitzar en àmbits com:

  • El suport logístic en accions educatives, socials, i cultural organitzades per l’Ajuntament o per entitat publiques o privades,
  • En els Centres cívics i comunitaris
  • Protecció civil
  • La gossera municipal.
  • Creu Roja (Rebost d’Aliments)
  • Esports (equipaments i clubs esportius)
  • Assistència a cursos, xerrades o tallers
  • Processos restauratius

Una persona que rep una sanció econòmica té 10 dies per sol·licitar acollir-se a al programa de mesures alternatives i mediació reparadora.