En el Ple ordinari de 24 de març, l’Ajuntament de Cunit va acordar la cessió de 846 m2 pertanyents la finca on s’ubica la Llar d’infants municipal El Trenet a la Generalitat de Catalunya, concretament al Departament d’Ensenyament atenent a la seva petició d’ instal·lar mòduls provisionals per a una nova ampliació de l’Institut Ernest Lluch.

L’autorització tindrà una durada de quatre anys, comptants des de la data de formalització de l’acta de cessió, amb la possibilitat d’acordar una pròrroga si, passat aquest termini, els mòduls segueixen actius per a ús escolar. Aquesta autorització comporta l’obligació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d’assumir el manteniment i conservació dels terrenys mentre duri aquesta ocupació temporal, amb l’obligació de retornar-los en idèntiques condicions a les que es troben en el moment de la ocupació.