L’ajuntament de Cunit ha aprovat inicialment el Pressupost General de la Corporació per l’any 2022 en el Ple d’avui dijous 28 d’octubre.

. Es presenta sense dèficit inicial, existeix un anivellament financer entre l’estat d’ingressos i l’estat de les despeses, contempla al voltant de 1,4MM per amortitzar préstec anticipadament i per tant, es podria considerar que, aquest seria el superàvit assolit per la Corporació.

. En quant a l’Estabilitat pressupostària, s’assoleix l’objectiu en el projecte de pressupost 2022.

. Volum de deute (37%) acompliria amb els ratis i amb les previsions del Pla d’Ajust, si bé, ja no es realitza la comparativa ja que s’ha d’amortitzar totalment el deute financer vinculat al Pla i per tant, amb el compliment amb el mateix, de manera que l’Ajuntament ja no hi estarà vinculat.

Per últim, la intervenció informa favorablement del projecte de pressupost presentant

Pel que fa al volum de deute (37%) compleix amb el rati de l’article 53 de Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Es planteja un import d’Ingressos corrents de 22,6MM i un pressupost de despesa corrent de 20,4MM, de la qual, un 33,6% correspon a despeses de personal, un 43,9% a despesa de béns corrents i serveis.

El superàvit previst és d’ 1,4MM.

Es tancarà l’any 2021 amb un 37%  de deute viu (7,712MM), del total concertat de CERTAT INICIAL DE 24,2MM (amb 16,4MM amortitzats), molt per sota del 75% marcat per tutela financera i límit permès per a endeutar-se. 

L’alcalde Jaume Casañas, explica el Pressupost Municipal pel 2022 en aquest video.

Increment de subvencions per 2022

Pel proper any, el govern manté congelats els impostos i taxes municipals i incrementa el capítol de subvencions en un 17,5% amb un import de 879.090€, però des de 2019, l’increment en aquest capítol és del 48,18%. Com a novetat i per tal de fomentar l’ús de les energies renovables, s’incrementa la bonificació en l’IBI fins al 30% en les noves instal·lacions de plaques solars a les vivendes.

La despesa financera es rebaixa des de 2019 en un 62%.

Inversions 2022

Pel 2022 es preveuen inversions per valor de 2.7 MM, 700.000€ més que 2021. Les més significatives:

  • 900.000€ DESTINTATS A VIA PÚBLICA.
  • 432.000€ PER EXPROPIACIÓ PER ADQUISICIÓ DE SÒL PÚBLIC.
  • 100.000€ IMPLANTACIÓ XARXA CICLABLE FASE 1.
  • 100.000€ MOBILIARI PASSEIG MARÍTIM
  • 98.000€ PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES.
  • 120.000€ PER LES ESCOLES DEL MUNICIPI.
  • 71.400€ PROTECCIÓ ANIMAL.

Votació:

PSC a favor          Impulsem Cunit a favor     En Comú Podem  a favor

ERC Absntenció         Ciutadans Abstenció