L’Ajuntament de Cunit, en el mes de gener de 2021, va presentar una sol·licitud de subvenció dins de la convocatòria del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020, impulsat per la Diputació de Tarragona.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 23 de març de 2021 s’ha concedit a l’Ajuntament de Cunit, com a titular de la Llar d’Infants Municipal El Trenet, una subvenció per import de 52.080 €. Aquest import és el resultat d’aplicar el mòdul establert per alumne (875 euros, com a màxim) pel nombre d’alumnes matriculats a la llar d’infants en el curs 2019-2020 i va destinat a finançar les despeses de funcionament del centre.