El mes de gener, l’Ajuntament de Cunit, com a titular de la Llar d’Infants El Trenet, va  sol·licitar una subvenció per import de 47.075 €, dins de la convocatòria del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019, impulsat per la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de Junta de Govern de data 16 de juny, ha atorgat a l’Ajuntament de Cunit la subvenció sol·licitada, per import de 47.075 € en concepte d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal per al curs 2018-2019. Aquest import és el resultat d’aplicar el mòdul establert per alumne (875 euros, com a màxim) pel nombre d’alumnes matriculats a la llar d’infants en el curs 2018-2019 i va destinat a finançar les despeses de funcionament del centre.

L’entrada L’ajuntament de Cunit rep una subvenció de la Diputació de Tarragona per la Llar d’Infants ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.