El consistori recondueix la seva situació econòmico-financera sortint del Pla d’ajust vigent, aprovat a l’exercici 2015

 Finalitza l’amortització del deute de 21,8M que es van incloure en els successius mecanismes de pagament a proveïdors aprovats per l’Estat des de l’exercici  2012.

L’ajuntament de Cunit anuncia la sortida del Pla d’Ajust que condicionava la Hisenda Municipal des de la seva aprovació per part del Ministerio de Hacienda, com a mesura imprescindible per a regular el deute municipal en aquell moment.

L’Ajuntament va introduir en els diferents mecanismes aprovats per l’estat l’import de 21.801.480,59€ (dels quals més de16 milions es devien en facturació a proveïdors).

En aquell moment es comptava amb un nivell d’endeutament (financer i comercial) del 230% sobre els seus ingressos corrents.

Reducció del deute i reducció del PMP:

L’import de 21.801.480,59€ és el que l’Ajuntament ha assolit sanejar des de l’aprovació del primer mecanisme de pagament a proveïdors, aconseguint avançar el compliment del seu Pla d’Ajust vigent gairebé 4 anys.

En el darrer informe d’aprovació del pressupost de l’exercici 2022 (octubre de 2021), la previsió de tancament situava assolir un 37% de deute.

Deute maig  2011:   230%                     Període Mig de Pagament: 730 dies

Deute octubre 2021: 37%                     Període Mig de Pagament: menys de 30 dies.

Operacions i plans que des de 2011 han permès avançar la sortida del Pla d’Ajust 4 anys abans de la seva finalització:

Principis de 2012, l’ajuntament compta amb unes obligacions reconegudes pendents de pagament de 216.317,65€ i s’adhereix al “Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores” per a cancel·lar aquest deute mitjançant retencions mensuals en la participació en tributs de l’Estat. El Pla d’ajust presentat en aquell moment no va ser validat pel Ministeri d’Hisenda.

  • En el segon mecanisme de pagament a proveïdors, la Corporació va rebre informe favorable del seu pla d’ajust per part de la Secretaria general de coordinació autonòmica i local, de data 20 de maig de 2013 i va concertar una operació de préstec per import de 004, 96€.
  • En el tercer mecanisme de pagament a proveïdors també va rebre informe favorable a la revisió del pla d’ajust anterior en data 24 de setembre de 2013 i va concertar un préstec per import de 2.382.801, 63 €.
  • El 5 de febrer de 2015, la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics va acordar la possibilitat de formalitzar préstecs amb els criteris de prudència financera, d’acord amb la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera de 5 de febrer de 2015 (BOE de 7 de febrer), per l’import de les obligacions assumides amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors (FFPP) pendents de compensar.

Com a conseqüència d’aquest nou mecanisme de finançament, el ministeri autoritza a l’ ajuntament de Cunit, a la formalització d’una operació d’endeutament a 10 anys per l’ìmport pendent a amortitzar al FFPP en data 31 de maig de 2015, és a dir, 14.866.341,86 €.

  • Al novembre de 2019, l’Ajuntament de Cunit agrupa els préstecs com a mesura obligatòria per part de la Comissió Delegada del Govern de l’Estat per Afers Econòmics (CDGAE), la qual va aprovar mesures de suport a les Entitats Locals, mitjançant la modificació de les condicions financeres de les retencions i dels préstecs amb el Fons de Finançament dels Ens Locals (FFEELL).

Això permet l’agrupació dels préstecs per un import de 8.119.386,17 euros, import viu fins a la data actual ja que ens aquests dies s’ha realitzat la darrera amortització.

 Amb aquesta darrera amortització, l’Ajuntament de Cunit ha complert amb totes les exigències i requisits establerts per l’Estat, anticipant la cancel·lació 4 anys i sortint així del Pla d’Ajust que condicionava l’economia local.

Tant l’alcalde Jaume Casañas, com el regidor d’ Hisenda Pública, Xavier Lorenzo, coincideixen en manifestar que “Tot i la finalització d’aquest Pla d’Ajust, la despesa municipal continua marcada per la fiscalització prèvia, per la racionalització i per l’eficiència en la utilització dels recursos públics. En aquest sentit, el compromís amb la sostenibilitat financera de la corporació a mig i llarg termini és total.”

D’aquesta manera, la situació financera garanteix poder afrontar les inversions necessàries per a prestar els serveis locals amb paràmetres de màxima qualitat.