escut cunit

El Ple Municipal ha aprovat les ordenances fiscals per l’exercici 2020. Pel proper any, es mantenen tots els impostos, taxes i preus públics i s’afegeixen les següents modificacions:

La més significativa és el recàrrec del 50% de la quota líquida de l’IBI als habitatges que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i sempre que el titular tingui 2 o més propietats en aquesta situació. Es considera que un immoble està desocupat quan aquell roman sense estar habitat, sense causa justificada per un període de més de 2 anys. Aquest recàrrec s’ha introduït com a conseqüència de l’article 72 del RDL 2/2004 de 5 de març, després de la modificació introduïda pel RDLlei 7/2019 d’1 de març de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que obre la possibilitat a que els Ajuntaments cobrin un recàrrec per immobles urbans d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent.

Segons Xavier Lorenzo, regidor d’Hisenda, “aquest recàrrec està pensat pels grans tenedors de propietats com els bancs i també els fons d’inversió que ara per ara mantenen el seu mercat de vivendes buides. En els casos que siguin provats, la recaptació extraordinària permetrà cercar solucions al greu problema actual de l’habitatge. D’altra banda, es vol gravar el benefici especulatiu en la compra-venda de vivendes inferiors de 10 anys i, per contra, beneficiar les plusvàlues provinents de transmissions per herències en un 50%”.

D’acord amb la llei, aquesta desocupació permanent suposa un incompliment de la funció social de l’habitatge. En conseqüència, qualsevol habitatge que es trobi en aquesta situació, rebrà la consideració de desocupat o buit, i podrà ser objecte del recàrrec sobre l’IBI.

Són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població, que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució o que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i consti degudament acreditat.

Plusvàlues més econòmiques en herències i més cares en transmissions en menys de 10 anys  

També és voluntat de l’equip de govern, amb la finalitat d’evitar l’especulació, incrementar la quota de l’impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  (Plusvàlues), pels increments de valors produïts entre 1 i a 10 anys que passa del 14% al 25%. La resta és manté igual en el 14%.
D’altra banda, les transmissions de propietats en casos d’herència es bonifiquen amb el 50% per a immobles que hagin estat propietat del causant per un període inferior a 11 anys.

Subvencions 

L’equip de govern manté les bonificacions existents. En l’IBI:

  • Als habitatges de protecció oficial (50%)
  • A les famílies nombroses segons el nombre de fills a partir de 3 (des del 25% fins al 50%)
  • Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i depenent del tipus d’instal·lació (des del 10% fins al 20%), durant 10 o 5 anys.

En l’IVTM:

  • S’aplica una bonificació del 75 % de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una menor incidència en el medi ambient per algun dels següents motius:
    • Pel consum del tipus de carburant següent: biogàs, gas natural, gas comprimit, gas liquat del petroli (GLP), metà, metanol, hidrògens i derivats d’olis vegetals que per les característiques del motor provoquen menys contaminació i utilitzen energies renovables.
    • Per disposar de motors amb les característiques següents: elèctric o bimodals.
  • S’aplica una bonificació del 50 % de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor dels titulars dels vehicles catalogats com a històrics d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, que aprova el Reglament de Vehicles Històrics; i als vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació.

Taxa de la brossa:

Es bonifica entre un 20 i el 50% per les famílies amb rendes baixes i que utilitzin la deixalleria. Cal presentar la sol·licitud abans del 31 de gener de l’any següent a aquell pel qual se sol·licita la bonificació.

Taxa pel servei de Llar d’Infants:
Bonificacions d’entre el 10 i el 50 % segons la renda familiar.

Taxa per utilització especial de la via pública

Es bonifica el 100% per activitats sense ànim de lucre i les realitzades per entitats sense ànim de lucre d’acord amb la definició establerta a l’ordenança.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Bonificació d’entre el 25% i el 75% per les instal·lacions i obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar no obligades pel Codi Tècnic de l’Edificació, al demanar la llicència.

Votació del punt: tots els grups a favor excepte el grup municipal C’S en contra.