L’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, publicada al BOE, adopta mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya.

La normativa d’estrangeria imposa a l’estranger el deure de renovar la seva autorització de residència i/o treball quan aquesta és temporal i d’igual forma, exigeix sol·licitar la pròrroga de l’autorització d’estada per estudis, intercanvi d’alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat durant els seixanta dies naturals previs a la data d’expiració de la vigència d’aquesta, així com dins dels noranta dies naturals posteriors a la data en què hagués finalitzat la vigència de l’anterior autorització.

Arran de la suspensió dels terminis administratius i de la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat establerts en el RD 463/2020 de 14 de març, pel qual es decreta l’estat d’alarma s’ha donat la impossibilitat de presentar les sol·licituds de renovació de les autoritzacions i s’ha fet  necessari procedir a prorrogar de manera automàtica totes aquelles autoritzacions que vencin durant la vigència de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que van vèncer en els tres mesos previs a la seva declaració.

Aquesta pròrroga automàtica farà efecte a partir de l’endemà al de la caducitat de l’autorització i s’estendrà durant els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

D’igual forma, és necessari prorrogar, per idèntic període, la validesa de les targetes de familiar de ciutadà de la Unió i les targetes d’identitat d’estranger concedides sobre la base d’una residència de llarga durada.

L’Ordre del Ministeri regula també la situació dels estrangers residents a Espanya que no es trobin en el territori nacional i les autoritzacions d’estada del qual o de residència, o visats de llarga durada caduquin durant la vigència de l’estat d’alarma. S’habilita al fet que aquests puguin entrar a Espanya amb el seu document de viatge vàlid a tals efectes i la Targeta d’Identitat d’Estranger o visat caducat.

També es preveu que les absències del territori espanyol ocasionades per la situació del COVID-19 no seran tingudes en compte a l’efecte de computar la continuïtat de la residència.

L’entrada L’Estat prorroga les autoritzacions d’estada i residència i/o treball dels estrangers a Espanya ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.