L’Ajuntament ha publicat al tauler d’anuncis la llista provisional de persones sol·licitants admeses i excloses per a participar en el sorteig per a l’adjudicació de les llicències d’ús temporal dels horts ecològics municipals de l’Era de Cal Marquès. (Llista esmenada per error de transcripció inicial)

La relació inclou les sol·licituds admeses i aquelles que han estat excloses amb el motiu de la seva exclusió.

Podeu consultar l’anunci sobre la llista provisional aquí.

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit, per formular les al·legacions que considerin oportunes.