Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Cunit han presentat una moció conjunta per a demanar tant al Govern de la Generalitat de Catalunya com al Govern de l’Estat, nous plantejaments que permetin facilitar la gestió de la crisi sanitària dels Ajuntaments.

“Els ajuntaments som l’Administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les seves necessitats, i som els que gestionem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. A hores d’ara, més que mai, és necessària una total coordinació, des de la complicitat i la lleialtat institucionals. Ens cal, per això, disposar d’instruments efectius per donar resposta a totes les situacions que està generant aquesta crisi.

També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma més directa per la manca d’autonomia local, de capacitat de decidir on hem de destinar més recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi del 2008. Arran d’aquella crisi, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la Constitució, posant com a prioritat absoluta el pagament del deute, per davant de qualsevol altra necessitat. I d’aquesta acció se’n deriva la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la capacitat d’actuació dels ajuntaments.

1- Demanar, al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre que els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s’hagin donat situacions extraordinàries.

2- Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per als ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents.

3- Realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin disposar de tots els seus romanents sense condicions, i no s’hagin de destinar els superàvits a reduir deute.

4- Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans econòmic-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així com de les mesures coercitives recollides als articles 25 i 26 de la mateixa llei.

5.- Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país per bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma d’urgència de la Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes, per tal que en l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de major autonomia a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir noves bonificacions vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició ecològica. – aquest punt és important –

6- Instar el Govern de l’Estat a l’eliminació de la taxa de reposició per als Ajuntaments que permetrà una eficaç prestació dels serveis públics davant de l’existència de nombroses vacants a les plantilles i l’envelliment de les mateixes.

7- Així mateix instar el govern de la Generalitat a l’aprovació d’un pla de liquiditat extraordinari per als ens locals al marge dels Fons de Cooperació Local, destinat a la recuperació social i econòmica dels municipis atenent a les seves particularitats: nombre de població, col•lectius amb risc d’exclusió, impacte de l’emergència sanitària, destrucció de llocs de treball, tancament de pimes, cooperatives o comerços locals.

8- Instar el Govern de Catalunya a l’aprovació d’un Pla de reconstrucció social i econòmica que defineixi les inversions previstes i impulsi actuacions normatives, econòmiques i de tot tipus per protegir els col•lectius vulnerables (en aquesta línia, i per donar resposta a les noves necessitats cal que es replantegin els contractes-programa de manera immediata i sostinguda en el temps) i impulsar sectors vitals les petites i mitjanes empreses, economia social o autònoms: nova Llei de Governs i Finances Locals i una nova generació de plans de millora de barris que refonguin la rehabilitació energètica i la inclusió social”.

 

L’entrada Moció conjunta de tots els grups municipals per demanar a la Generalitat i a l’Estat més autonomia local per gestionar els efectes de la Covid19 ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.