L’Ajuntament de Cunit obre el termini per formar part d’una llista de reserva dels horts ecològics municipals

Del  7 al 27 de setembre de 2021 estarà obert el termini  de sol·licituds per participar en la convocatòria de creació d’una nova llista de reserva dels horts municipals.

Actualment, la llista de reserva dels horts aprovada l’any 2019 destinada a cobrir les baixes i les vacants de la zona d’horta de l’Era de Cal Marquès, es troba exhaurida.

Per aquest motiu,  s’obre aquesta convocatòria amb l’objectiu de que les persones interessades puguin formar part d’una nova llista de reserva per a l l’adjudicació dels possibles horts vacants.

Els horts municipals,  ubicats a la zona d’horta ecològica de l’Era de Cal Marquès, ubicada – crda. Santa Coloma 36 –   estan destinats a l’autoconsum personal i/o familiar  i tenen com a objectius proporcionar un espai on cultivar aliments sans, fer un activitat saludable i aprendre a cultivar de manera respectuosa amb la natura i les persones, tot afavorint l’aprenentatge compartit i les relacions socials.

Condicions  de participació

Per poder participar cal:

  • Ser persona física major d’edat.
  • Estar empadronat/da a Cunit amb una antiguitat mínima de 2 anys ininterromputs a la data de finalització del termini de presentació de la convocatòria. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.
  • No disposar de l’ús, ni el peticionari ni cap altre membre de la unitat familiar, d’un altre hort, municipal o privat, a Cunit o a la comarca del Baix Penedès.
  • Haver realitzat formació bàsica en agricultura ecològica o comprometre’s a realitzar la formació oferta expressament per l’Ajuntament de Cunit.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) fins el 27 de setembre, acompanyada de la documentació corresponent – consultar Edicte– convocatòria llista reserva horts ecològics municipals –

Per a més informació, podeu trucar al Departament de Participació Ciutadana al tel. 977 67 40 80 (ext. 305 – 310)

Documents normatius i enllaços relacionats

Edicte  convocatòria llista reserva horts ecològics municipals

Reglament ús horts ecològics municipals

Horts ecològics municipals de Cunit