El SOC ha resolt favorablement a l’ajuntament de Cunit la contractació de 4 persones (2 per la LINIA DONA i 2 per la LÍNIA MG45) per un període de 12 mesos i a temps complet, en el marc del la convocatòria per a l’any 2021, per a la concessió de subvencions en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS).

Els perfils laborals que es contractaran seran els següents:

  • 2 vetlladores escolars (LINA DONA)
  • 1 auxiliar de biblioteca (LINIA MG45)
  • 1 recepcionista (LINIA MG45)

Segons la normativa, les condicions dels aspirants a la contractació són els següents:

1. Podran ser persones destinatàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució les recollides a la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre.

1.1 Línia MG45

Poden participar les persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

1.2 Línia DONA

Podran participar les dones en situació d’atur i que es trobin en una de les situacions següents:

a) Les dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència masclista.

Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.

La situació de dona víctima de violència masclista és comprovada per l’Oficina de Treball.

b) Les dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts. S’entén per dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

En aquest apartat, es prioritzen les dones monoparentals i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.

Les persones que compleixin aquests requisits i siguin validades per l’Oficina de Treball de la Generalitat  hauran de participar en el procés de selecció per part de l’ajuntament de Cunit. En les bases aprovades es poden consultar els detalls.

Termini de presentació de candidatures: del 19 al 28 de novembre de 2021 inclosos,

La presentació de les sol.licituds es pot fer mitjançant model normalitzat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit

 Normativa:

  • Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2021 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS).
  • Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

 

Imatge de Obre el termini del procés de selecció de 4 contractacions Programa TREFO DONA I MG45 4 Imatge de Obre el termini del procés de selecció de 4 contractacions Programa TREFO DONA I MG45 5 Imatge de Obre el termini del procés de selecció de 4 contractacions Programa TREFO DONA I MG45 6