El Ple de l’Ajuntament de Cunit ha aprovat inicialment la bonificació per la realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

S’aplicarà una bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost durant els 5 períodes impositius següents a la
instal.lació. Fins ara, la bonificació era entre el 20% i el 10% durant 10 o 5 anys, segons els tipus d’instal·lació, per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia no obligatoris pel Codi Tècnic d’Edificació.

Per tal de gaudir de l’esmentada bonificació s’haurà d’aportar certificat tècnic d’instal· lador acreditat que especifiqui que la instal· lació de captació solar s’ha efectuat segons les seves directrius i que podrà cobrir la demanda energètica
anual per a aigua calenta sanitària de l’habitatge fixada a la normativa vigent, actualment Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, o normativa que la substitueixi.