S’obre el termini per sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs 2023-2024. Teniu disponible la tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació. Fent clic a aquest enllaç podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2023-2024.

El període per presentar sol·licituds és entre els dies 15 i 29 de juny.

L’objecte d’aquesta subvenció serà el cost/alumne per adquirir llibres de text obligatoris (no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari), dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l’alumnat d’ESO, adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent a l’adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades.

Podeu descarregar-vos les bases i els models d’instàncies generals i específiques als enllaços que s’adjunten al final d’aquesta notícia.

La documentació  que cal presentar conjuntament amb la sol·licitud queda indicada al document Annex 1 – Model sol·licitud.

REQUISITS PER ACCEDIR A LA SUBVENCIÓ DELS LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2023/2024

  • Tenir els fills i filles empadronats/des al municipi de Cunit a la data de finalització de la presentació d’instàncies.
  • Tenir fills i filles matriculats/des en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de primària i secundària obligatòria, durant el curs escolar 2023/2024, en els centres escolars de titularitat pública del municipi de Cunit.
  • Tenir una renda per càpita neta mensual no superior a la definida per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici anterior al de la convocatòria en relació amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya  multiplicada per 1,2. Per a establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s’utilitzarà la següent fórmula de càlcul:- Per a cada adult de més a la llar: + 0,5 IRSC – Per a cada menor de més a la llar: + 0,3 IRSC.
  • No rebre cap altre ajut d’altres administracions públiques que cobreixi íntegrament el cost de l’activitat o servei.
  • Haver complert amb els requisits de devolució del material, en cas d’haver estat beneficiari de la subvenció durant el curs 2022/2023.

La tramitació electrònica a través d’Internet s’ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l’IdCat Mòbil, una forma senzilla i fàcil d’identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l’administració. Per a més informació sobre com donar-se d’alta a l’IdCat Mòbil podeu consultar aquest vídeo

Documentació complementària: