• Post category:Educació

S’obre el termini per sol·licitar els ajuts per finançar despeses de transport de l’alumnat que cursi estudis reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit durant el curs escolar 2019/2020. Les sol·licituds s’hauran de registrar a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Cunit (horari de 9’00 a 14’00 h, de dilluns a divendres, de 17’00 a 19’00 h els dijous i de 10’00 a 12’00 h els dissabtes) o mitjançant la seu electrònica.

El període per presentar les sol·licituds dels ajuts restarà obert des del dia 27 de febrer fins el dia 12 de març de 2020.

Podeu descarregar-vos les bases i els models d’instàncies generals i específiques als enllaços que s’adjunten al final d’aquesta notícia. També podeu obtenir els models d’instàncies a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

La documentació que cal presentar conjuntament amb la sol·licitud és la que està indicada al document Annex 1 -Model sol·licitud.

Per sol·licitar més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina d’atenció al ciutadà – OAC (situada al carrer Major, 12, Tel. 977 67 40 80) o contactar amb la Regidoria d’Educació (ubicada al carrer dels Horts, 5, Tel. 977 67 62 92).

REQUISITS PER ACCEDIR ALS AJUTS DE TRANSPORT A FAVOR DELS ESTUDIANTS

  • Estar empadronat/da al municipi de Cunit amb un mínim de 3 mesos anteriors al 26 de febrer de 2020 (data de la publicació definitiva de la convocatòria al BOP de Tarragona).
  • Estar matriculat/da durant el curs escolar de la convocatòria en ensenyaments reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit (universitaris, cicles formatius, etc.) sempre i quan aquests estudis no puguin ser cursats a Cunit, per no existir oferta educativa dins del municipi.
  • Haver superat almenys el 70% dels crèdits matriculats el curs anterior a la convocatòria en el cas d’estudis universitaris, o equivalent en cas d’altres estudis.
  • No percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixin totalment el cost de l’activitat o servei.

L’alumnat que resulti beneficiari dels ajuts haurà de justificar la subvenció mitjançant la presentació dels títols de transport validats i/o abonaments de transport que hagi utilitzat per desplaçar-se des de Cunit al municipi on realitza els estudis.

Únicament seran vàlids els títols i abonaments utilitzats des del dia 26 de febrer de 2020 (data de publicació de la convocatòria al BOP de Tarragona) i fins a la data de finalització del curs escolar.

Els justificants s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Cunit, mitjançant registre, dins dels primers 10 dies hàbils del mes de juliol.

Documentació complementària:

 

 

 

L’entrada S’obre la convocatòria per sol·licitar ajuts per finançar despeses de transport dels estudiants ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.