S’obre el termini per sol·licitar els ajuts per finançar despeses de transport de l’alumnat que cursi estudis reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit durant el curs escolar 2019/2020. Les sol·licituds s’hauran de registrar a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Cunit (horari de 9’00 a 14’00 h, de dilluns a divendres, de 17’00 a 19’00 h els dijous i de 10’00 a 12’00 h els dissabtes) o mitjançant la seu electrònica.

El període per presentar les sol·licituds dels ajuts restarà obert des del dia 27 de febrer fins el dia 12 de març de 2020.

Podeu descarregar-vos les bases i els models d’instàncies generals i específiques als enllaços que s’adjunten al final d’aquesta notícia. També podeu obtenir els models d’instàncies a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

La documentació que cal presentar conjuntament amb la sol·licitud és la que està indicada al document Annex 1 -Model sol·licitud.

Per sol·licitar més informació podeu adreçar-vos a l’Oficina d’atenció al ciutadà – OAC (situada al carrer Major, 12, Tel. 977 67 40 80) o contactar amb la Regidoria d’Educació (ubicada al carrer dels Horts, 5, Tel. 977 67 62 92).

REQUISITS PER ACCEDIR ALS AJUTS DE TRANSPORT A FAVOR DELS ESTUDIANTS

  • Estar empadronat/da al municipi de Cunit amb un mínim de 3 mesos anteriors al 26 de febrer de 2020 (data de la publicació definitiva de la convocatòria al BOP de Tarragona).
  • Estar matriculat/da durant el curs escolar de la convocatòria en ensenyaments reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit (universitaris, cicles formatius, etc.) sempre i quan aquests estudis no puguin ser cursats a Cunit, per no existir oferta educativa dins del municipi.
  • Haver superat almenys el 70% dels crèdits matriculats el curs anterior a la convocatòria en el cas d’estudis universitaris, o equivalent en cas d’altres estudis.
  • No percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixin totalment el cost de l’activitat o servei.

L’alumnat que resulti beneficiari dels ajuts haurà de justificar la subvenció mitjançant la presentació dels títols de transport validats i/o abonaments de transport que hagi utilitzat per desplaçar-se des de Cunit al municipi on realitza els estudis.

Únicament seran vàlids els títols i abonaments utilitzats des del dia 26 de febrer de 2020 (data de publicació de la convocatòria al BOP de Tarragona) i fins a la data de finalització del curs escolar.

Els justificants s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Cunit, mitjançant registre, dins dels primers 10 dies hàbils del mes de juliol.

Documentació complementària:

 

 

 

L’entrada S’obre la convocatòria per sol·licitar ajuts per finançar despeses de transport dels estudiants ha aparegut primer a Ajuntament de Cunit.